Regulamin fitness klubu

REGULAMIN FITNESS KLUBU MANIAC GYM®
(obowiązujący od dnia 29 kwietnia 2024 roku)
Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego. Określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług fitness klubu Maniac Gym®, w szczególności jako strona Umowy o korzystanie z usług fitness klubu Maniac Gym®, jednorazowej wejściówki oraz korzystających na podstawie warunków promocji.

I. CZŁONKOSTWO

 1. Uzyskanie członkostwa w Klubie jest uzależnione od posiadania wolnych miejsc.
 2. Klub zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Członkowskiej, bez podawania przyczyn.
 3. Członkiem Klubu może zostać osoba pełnoletnia, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób małoletnich, które ukończyły 16 lat i nie są całkowicie ubezwłasnowolnione, do uzyskania statusu Członka Klubu konieczne jest wyrażenie pisemnej zgody przez opiekunów prawnych takiej osoby na zawarcie Umowy i korzystanie z usług świadczonych w Klubie.
 4. Członkostwo w Klubie przysługuje wyłącznie osobie, która zawarła Umowę Członkowską z Podmiotem Prowadzącym Klub. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Umowy Członkowskiej. Zawarcie Umowy Członkowskiej stanowi jednocześnie potwierdzenie przez Członka Klubu, że przed jej zawarciem, zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zobowiązał się do przestrzegania jego postanowień.
 5. Warunkiem otrzymania Karty Członkowskiej (zwanej dalej „Kartą”) jest zapoznanie się z regulaminem Fitness Klubu Maniac Gym® (zwanego dalej „Klubem”) podpisanie umowy członkowskiej (podanie wymaganych danych kontaktowych), wykonanie zdjęcia oraz uiszczenie opłaty wpisowej.
 6. Karta ma charakter imienny i nie może być odstąpiona osobom trzecim. Przekazanie jej osobie trzeciej wiąże się z utratą członkostwa.
 7. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty powinien być niezwłocznie zgłoszony personelowi Klubu. Wydanie nowej Karty może nastąpić dopiero po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami sporządzenia nowej Karty, zgodnie z obowiązującym cennikiem
 8. Podstawą do uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnej Karty Członkowskiej wraz z opłatą lub uiszczenie jednorazowej opłaty za zajęcia. Przy zawarciu Umowy Członkowskiej, Klient wybiera spośród dostępnych w aktualnej ofercie preferowany przez siebie rodzaj Karnetu, w tym okres jego ważności. Członek Klubu może korzystać z usług świadczonych w Klubie, w sposób i w zakresie wynikającym z wybranego rodzaju Karnetu i na warunkach określonych w Umowie Członkowskiej oraz w niniejszym Regulaminie.
 9. Podstawą do korzystania z usług Klubu jest fizyczne posiadanie Karty Członkowskiej, pracownicy Klubu mają prawo odmówić wstępu na teren Klubu o ile nie okaże on Karty Klubu.
 10. Prawo do jednorazowego zawieszenia karnetu w roku kalendarzowym przysługuje wyłącznie Klubowiczom, którzy zakupili karnet długoterminowy (3, 6, 12-miesięczny) w regularnej cenie. Podstawą zawieszenia jest tylko odpowiednie zaświadczenie lekarskie (L4) potwierdzające okres choroby lub rekonwalescencji, dostarczone niezwłoczne do Recepcji lub mailowo na adres: recepcja.bia@maniacgym.pl. Karnety zakupione w ramach promocji nie podlegają zawieszeniu. Istnieje możliwość zamrożenia promocyjnego karnetu jednorazowo na okres do 28 dni (nie ma możliwości rozbicia dni), za dodatkową opłatą, zgodnie z aktualnym cennikiem klubu. Z opcji zamrożenia karnetu za opłatą można korzystać wielokrotnie w ciągu roku.
 11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Klubu, który może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych napraw, remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. Do okoliczności siły wyższej zalicza się, w szczególności: klęski żywiołowe (pożar, zaspa, powódź), epidemie, wojny lub wszelkie działania wojenne, strajki, nagłe i niemożliwe do przewidzenia zmiany ustawodawstwa lub wydanie przez organy państwowe aktów prawnych, mających znaczący wpływ na niemożność wykonania usługi. W przypadku, gdy korzystanie z Klubu było niemożliwe z przyczyn wskazanych powyżej, po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w trakcie którego nastąpiło jedno ze zdarzeń wskazanych powyżej Klubowiczowi przysługuje uprawnienie do korzystania z Klubu bez konieczności uiszczania opłat przez czas równy temu, w trakcie którego nie mógł korzystać z Klubu z powodu jednego ze zdarzeń opisanych powyżej.

II. CENY I ZAKRES USŁUG

 1. Cennik usług świadczonych w Klubie jest ustalany przez kierownictwo Klubu i podawany do publicznej wiadomości.
 2. Opłata członkowska jest bezzwrotną opłatą wpisową, pobieraną od Klienta Klubu przy zawarciu Umowy o świadczenie usług, związana z wydaniem Karty Członkowskiej, w wysokości wynikającej z aktualnego Cennika. W przypadku rezygnacji z usług Klubu przed wygaśnięciem Karty Członkowskiej, Klub nie zwraca wcześniej uiszczonej opłaty członkowskiej.
 3. Przeniesienie karnetu na inną osobę wiąże się z utratą karnetu przez osobę przekazującą, ale nie z utratą członkostwa. Osoba przyjmująca karnet musi posiadać Kartę Członkowską.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU

 1. Z usług Klubu korzysta się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zawartej Umowie oraz w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług, a także na podstawie i w zakresie warunków akcji promocyjnych organizowanych przez Klub. Klienci uzyskują prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub po spełnieniu poniższych warunków: a. udostępnienia Klubowi danych osobowych służących weryfikacji i prawidłowej obsłudze Klienta Klubu (w szczególności poprzez okazanie dokumentu tożsamości), b. zrobienie zdjęcia Klienta przy pierwszej wizycie w Klubie. W celu prawidłowego świadczenia usług Klub może przetwarzać dane takie jak: imię i nazwisko Klienta, adres e-mail, telefon oraz adres zamieszkania, a w przypadku Członków Klubu także datę urodzenia, o których mowa w niniejszym punkcie.
 2. Ponadto, Klient wyraża zgodę na wykonanie zdjęcia jego osoby (twarzy), które zostanie umieszczone w systemie informatycznym Klubu i będzie służyło wyłącznie w celu weryfikacji tożsamości Klienta podczas wizyt w Klubie. Klient umożliwi Klubowi weryfikację podanych danych osobowych, w szczególności podczas wizyty w Klubie. Na prośbę Personelu Klubu, przy zawarciu Umowy w Klubie lub podczas pierwszej wizyty w Klubie, Klient zobowiązany jest okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty) w celu weryfikacji danych podanych przy zawieraniu Umowy oraz uprawnień do korzystania z usług świadczonych w Klubie.
 3. Każda osoba nieuprawniona, która uzyskała dostęp do Klubu z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub w wyniku naruszenia obowiązujących przepisów prawa zobowiązana jest do zapłaty na rzecz Klubu wynagrodzenia w wysokości opłaty za wejście jednorazowe za każde nieuprawnione wejście na teren Klubu. Karta członkowska, którą legitymuje się osoba do tego nieupoważniona, może zostać zatrzymana przez personel Klubu.
 4. Każdy z Członków Klubu posiadających aktualny karnet (umożliwiający m.in. otwarcie szlabanu) może korzystać z bezpłatnych miejsc parkingowych znajdujących się przed Klubem.

IV ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBU

 1. Każdorazowo (przy pomocy Karty Członkowskiej) po wejściu do Klubu, Klient zobowiązany jest do zalogowania się, a przy wyjściu wylogowania się w miejscu do tego przeznaczonym. Korzystając z kompleksu basenowego, bądź aqua aerobiku Członek Klubu zobowiązany jest dodatkowo do zalogowania się w wyznaczonych do tego strefach, a korzystając z zajęć fitness zgłosić się do recepcji w celu zalogowania się.
 2. Zabronione jest korzystanie z przyrządów treningowych i infrastruktury Klubu w celu świadczenia usług na rzecz innych Klientów Klubu (prowadzenia treningów personalnych itp.), niezależnie od tego czy usługi te są świadczone odpłatnie czy nieodpłatnie.
 3. Klient początkujący ma obowiązek zgłosić się do instruktora w celu zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa korzystania z urządzeń.
 4. Klient ma obowiązek wykonywać ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach w sposób zgodny z przeznaczeniem sprzętu, z instrukcjami zawartymi na sprzęcie.
 5. Przy korzystaniu ze sprzętu do ćwiczeń Klient ma obowiązek stosować się do wskazówek i instrukcji personelu Klubu.
 6. W razie niejasności co do wykonywania ćwiczeń lub jakichkolwiek innych problemów niezależnie od zaawansowania Klient zobowiązany jest zwrócić się do trenera obecnego w danej chwili w Klubie o udzielenie informacji na temat sposobu korzystania z poszczególnych urządzeń, wskazówek co do ćwiczeń, jakie Klient może wykonywać ze względu na swoje potrzeby, możliwości i stan zdrowia.
 7. Ćwiczenia z wolnymi ciężarami (hantle, sztangi lub ćwiczenia z wykorzystaniem dużego obciążenia) mogą być wykonywane jedynie przy asekuracji minimum jednej osoby.
 8. Klient korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz braku istnienia jakichkolwiek przeciwskazań do uczęszczania do Klubu, Klubowicz powinien wykonywać odpowiednie badania lekarskie oraz zasięgnąć opinii lekarza. Klient ze schorzeniami wpływającymi na wydolność fizyczną (np. cukrzyca, choroby serca, nieprawidłowe ciśnienie krwi), a także Klientka będąca w ciąży, powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Klubu.
 9. Klub fitness nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia, wszelkie urazy lub choroby, które są skutkiem niewłaściwie wykonywanych ćwiczeń lub stosowania nadmiernych obciążeń przez Klubowicza. Korzystający z Klubu fitness zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do stanu swojego zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej
 10. Klient ma obowiązek poinformować personel Klubu, w szczególności instruktorów lub trenerów, o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych do wykonywania danego rodzaju ćwiczeń. Zobowiązani są do konsultacji z lekarzem przed skorzystaniem z usług Klubu oraz korzystać ze szczególną ostrożnością, stosownie do zaleceń lekarza oraz aktualnego stanu zdrowia.
 11. Zabronione jest korzystanie z przyrządów treningowych przez osoby będące w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub w przypadku, gdy jej stan zdrowia może w sposób negatywny oddziaływać na inne osoby przebywające w Klubie.
 12. W razie pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu w trakcie zajęć Klient ma obowiązek zaprzestać wykonywania ćwiczeń i zgłosić ten fakt instruktorowi, trenerowi lub pozostałemu personelowi Klubu.
 13. Z pomieszczeń, stref i urządzeń Klubu Klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym regulaminie, jak również wynikających ze stosownych instrukcji i regulaminów dodatkowych bądź informacji znajdujących się w Klubie lub podawanych ustnie przez Personel Klubu.
 14. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu korzystania z przyrządów treningowych lub innych urządzeń (także w zakresie dopuszczalnej zmiany ich ustawień czy funkcji), Klient zobowiązany jest upewnić się, że nie spowoduje ich obciążenia lub uszkodzenia, ani nie spowoduje zagrożenia dla zdrowia i życia swojego oraz innych osób. Jeśli Klient stwierdzi, że urządzenie lub sprzęt sportowy jest uszkodzone, ma obowiązek powstrzymać się od korzystania z niego oraz niezwłocznie powiadomić Personel Klubu.
 15. W przypadku naprawy i konserwacji urządzeń znajdujących się w Klubie, Klub zastrzega prawo do jego czasowego wyłączenia z użytkowania.
 16. Korzystający z usług Klubu zobowiązani są do higieny osobistej i czystości zgodnie z aktualnymi wymogami i wytycznymi Klubu.
 17. Ćwiczący zobowiązani są do korzystania w czasie treningu z ręcznika, ubrania sportowego oraz zmiany obuwia na obuwie treningowe z zakrytymi palcami.
 18. Członkowie Klubu zobowiązani są do dbania o porządek, stan urządzeń oraz sprzęt sportowy będący wyposażeniem Klubu. Po zakończonych ćwiczeniach należy odłożyć sprzęt na miejsce do tego wyznaczone.
 19. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach grupowych, pierwszeństwo przysługuje osobom zapisanym na zajęcia fitness lub aqua aerobiku. Zapisów na zajęcia dokonywać można w recepcji Klubu.
 20. Odwołanie rezerwacji na zajęcia fitness lub aqua aerobiku powinno odbyć się przynajmniej z 1 godzinnym wyprzedzeniem. W razie nie odwołania lub nie zachowania terminu odwołania, godzina zostanie zaliczona jako wykorzystana.
 21. W przypadku odnotowania dwóch nieobecności na zajęciach, wcześniej zarezerwowanych i nieodwołanych, Klub ma prawo do blokady możliwości zapisów na zajęcia przez okres kolejnych 7 dni, następujących po zajęciach, na których została odnotowana druga nieobecność.
 22. Klienci korzystający z zajęć grupowych, w przypadku spóźniania przekraczającego 10 minut, ze względów bezpieczeństwa nie będą mogli wziąć udziału w zajęciach.
 23. W razie nie skorzystania z zajęć fitness nie ma możliwości odrobienia ich w innym terminie.
 24. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć fitness w przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych będzie niższa niż 5 osób, lub w przypadku uzasadnionej nieobecności instruktora.
 25. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cennika usług, zakresu świadczonych usług, zmiany planu zajęć fitness, redukcji liczby godzin zajęć, zmiany instruktora.
 26. Osoby od 13 do 16 roku życia mogą korzystać z sali cardio i aerobiku wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej i za zgodą Klubu.
 27. Osoby od 16 do 18 roku życia mogą korzystać ze wszystkich sal treningowych, po podpisaniu oświadczenia zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego, z zastrzeżeniem nakazu wykonywania ćwiczeń dobranych przez instruktora.
 28. Telewizory w sali aerobowej można używać wyłącznie z zastosowaniem słuchawek, zabrania się regulowania odbiorników telewizyjnych w celu innym niż przełączenie kanałów i ustawianie głośności.
 29. Jeśli podczas treningu cardio ubranie treningowe jest mokre, a kontynuowany jest trening siłowy wskazana jest zmiana koszulki na suchą.
 30. Osoby naruszające zasady porządku w Klubie będą proszone o opuszczenie Klubu. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Klubie oraz postanowienia niniejszego regulaminu, Klub może, po jednokrotnym ostrzeżeniu rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Na tych samych zasadach umowę może rozwiązać Członek Klubu w przypadku gdy Klub w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z Klubu, nie zwracana jest równowartość nie wykorzystanego karnetu i opłata członkowska.
 31. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających, narkotyków i sterydów , przynoszenie i przychodzenie po spożyciu alkoholu, środków odurzających, narkotyków i sterydów.
 32. Klub może być zamknięty w niedziele i święta oraz na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych napraw lub remontów z lub bez informowania o tym Klientów. Klub nie przedłuża ważności karnetów, z powodów wymienionych w tym punkcie.
 33. Osoby korzystające z sali do squash zobowiązane są mieć obuwie z kauczukową lub białą podeszwą.
 34. Odwołanie rezerwacji sali do squash powinno odbyć się przynajmniej z 24 godzinnym wyprzedzeniem. W razie nie odwołania lub nie zachowania terminu odwołania, godzina zostanie zaliczona jako wykorzystana.
 35. Niewykorzystane godziny squash nie podlegają przesunięciu na następny karnet.
 36. Z kompleksu basenowego mogą korzystać pełnoletni Klienci Klubu, osoby z zewnątrz oraz niepełnoletni pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna.
 37. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu i innych środków odurzających oraz z zewnętrznymi oznakami uszkodzeń skóry i chorób stwarzających ryzyko utonięcia lub stanowiących zagrożenie dla otoczenia nie będą wpuszczane do kompleksu basenowego.
 38. W szatniach, pod natryskami oraz na kompleksie basenowym obowiązuje nakaz noszenia klapek, a przed wejściem do basenu bądź sauny należy obowiązkowo skorzystać z prysznica i zmyć makijaż. W saunie suchej i infrared jest obowiązek siadania na własnym ręczniku.
 39. Sauny uruchamiane są przez pracowników Klubu. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany czasu pracy urządzeń znajdujących się w kompleksie basenowym.
 40. Na terenie kompleksu basenowego obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy. Korzystającym nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających a w szczególności: biegać, skakać do wody, wspinać się na słupy, regulować urządzeń basenowych i urządzeń w saunach, polewać wodą i innymi płynami pieca w saunie suchej oraz zachowywać się w sposób zakłócający spokój innym członkom Klubu.
 41. Na terenie kompleksu basenowego obowiązuje zakaz wnoszenia pojemników szklanych.
 42. Osoba korzystająca z jacuzzi zobowiązana jest wyłączyć urządzenie po wyjściu.
 43. W godzinach odbywania się grupowych zajęć aqua aerobiku można korzystać jedynie z saun oraz jacuzzi.
 44. Instruktorzy pełniący dyżur na terenie Klubu sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Osoby przebywające na jego terenie zobowiązane są do podporządkowania się nakazom i do bezwzględnego przestrzegania regulaminu.
 45. Wszyscy trenerzy i instruktorzy są kontrolowani przez Klub. Żaden trener ani instruktor nie ma prawa prowadzić indywidualnych zajęć bez pisemnej zgody właściciela klubu Maniac Gym®.
 46. Członek Klubu jest obowiązany opuścić Klub najpóźniej z nadejściem godziny jego zamknięcia. Po przekroczeniu tego czasu pobierana jest oplata zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 47. Klubowicz wyraża zgodę na: a) zmianę Spółki świadczącej usługi fitness w Klubie w ramach podpisanej umowy w danej lokalizacji; b) zmiana podmiotu nie wymaga konieczności zawarcia nowej umowy. Klubowicz wyraża zgodę na cesję umowy.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI

 1. Klient zobowiązany jest do pozostawienia swoich rzeczy w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu szatni, w szafce, zamykanej na kłódkę. Wstęp na salę ćwiczeń (m.in. siłownie, strefę cardio, salę zajęć zorganizowanych, sauna, basen) z plecakami lub innym bagażem chociażby odręcznym jest zabroniony.
 2. Szatnia Klubu jest wyposażona w szafki zamykane na kłódki. Klient powinien przynieść własną kłódkę lub nabyć kłódkę w recepcji Klubu. Członek Klubu zobowiązany jest po zakończeniu korzystania z usług Klubu w danym dniu zabrać swoją kłódkę i opróżnić szafkę ze swoich rzeczy. Szafka nie opróżniona do czasu zamknięcia Klubu w dniu, w którym została zajęta, zostanie opróżniona przez personel Klubu, a jej zawartość (poza artykułami spożywczymi i innymi rzeczami ulegającymi łatwemu zepsuciu – które zostaną niezwłocznie zutylizowane) będzie przechowywana na ryzyko Członka Klubu przez okres 5 dni roboczych. Jeśli w tym czasie Członek Klubu nie zgłosi się w recepcji Klubu po odbiór pozostawionych w szafce rzeczy, wedle uznania Klubu, zostaną one: (i) uznane za porzucone, w rozumieniu art.180 kodeksu cywilnego ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj.
  Dz. U. 2022 poz. 1360 z późn. zm), tj. w celu wyzbycia się ich własności, a następnie rozdysponowane, lub (i) oddane na przechowanie niezależnego podmiotu świadczącemu usługi przechowania, na koszt i ryzyko Członka Klubu, o czym Członek Klubu zostanie poinformowany poprzez wywieszenie informacji na terenie Klubu, w miejscu przeznaczonym do dokonywania ogłoszeń.
 3. Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy. W przypadku nieprawidłowego działania szafki Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym personel Klubu, w przeciwnym razie Klub nie będzie odpowiadał za pozostawione w szafce rzeczy.
 4. Zakazuje się wnoszenia na teren Klubu znacznych ilości pieniędzy lub wartościowych przedmiotów. Rekomenduje się, aby na czas treningu, znaczne ilości pieniędzy lub wartościowe przedmioty przechowywać w bezpiecznym miejscu, poza Klubem.
 5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta poza szafką w szatni lub na terenie Klubu.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ

 1. Podmiot Prowadzący Klub odpowiada względem Klientów za szkody na osobie oraz szkody w mieniu wynikłe z nienależytego wykonania lub niewykonania przez niego Umowy oraz za szkody powstałe w związku z jego zawinionym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu Klubu lub mieniu innego Klienta oraz za szkody na osobie wyrządzone swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem.
 3. Roszczenia z tytułu naprawienia szkody Klient zgłasza na piśmie w placówce Klubu lub listem poleconym na adres korespondencyjny: Maniac Gym® ul. Warszawska 79A, 15-201 Białystok.

VI. ZMIANA REGULAMINU

 1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w Klubie.
 2. W razie zmiany regulaminu Klient ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem na koniec obowiązywania Karnetu poprzez złożenie na piśmie lub drogą mailową stosownego oświadczenia woli z podaniem jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany regulaminu.
 3. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany regulaminu.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel tj. Maniac Gym A.B.H. Leszczyńscy z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 79A. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (Dz.U. 2019r. poz.1781)
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.).Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji usługi przez Administratora.
 3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia bądź sprostowania, jak również prawo żądania usunięcia danych osobowych, oraz wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Klient aby dokonać niniejszej zmiany zobligowany jest do przekazania informacji o zmianie drogą mailową na adres mailowy: info@maniacgym.pl lub osobiście w siedzibie firmy.
 4. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newslettera.
 5. Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych Klienta innym podmiotom (odbiorcom).
 6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
 7. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu.
 8. Klub dla zapewnienia bezpieczeństwa osób w nim przebywających jest monitorowany za pomocą kamer utrwalających obrazy. Szatnie, toalety oraz prysznice nie są objęte zasięgiem monitoringu wizyjnego. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na nagraniach będą przechowywane przez okres do 14 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Wejście na teren Klubu jest dobrowolne, ale będzie skutkowało przetwarzaniem danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu Klubu.
 2. Klienci Klubu zobowiązani są do czytania bieżących informacji i ogłoszeń oraz dostosowywania się do nich.
 3. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Regulamin został opracowany dla zapewnienia Państwu bezpieczeństwa i komfortu podczas korzystania z usług Klubu.
 5. Klubowicz może złożyć skargę lub reklamację w przypadku niezadowolenia z jakości lub nienależytego wykonania usług. Formą składania skarg i reklamacji jest forma pisemna. Elementami niezbędnymi do przyjęcia zgłoszenia są: imię i nazwisko Klubowicza, adres korespondencyjny, podpis Klubowicza oraz opis przedmiotu skargi lub reklamacji.