• Godziny otwarcia

  Godziny otwarcia:X

  PONIEDZIAŁEK06:30 - 22:30 

  WTOREK06:30 - 22:30

  ŚRODA06:30 - 22:30 

  CZWARTEK06:30 - 22:30 

  PIĄTEK06:30 - 22:30

  SOBOTA08:00 - 21:00

  NIEDZIELA09:00 - 20:00

 • Kontakt

  Pozostańmy w kontakcie!X

  ADDRESSul. Warszawska 79A, 15-201 Białystok
  E-mail: maniacgym@maniacgym.pl

  MANIAC GYM A.B.H. Leszczyńscy s. c.

  Tel: +48 85 740 69 31

  Biuro 737206
  Recepcja 3056179

  Dodaj komentarz

  Wysyłamy Twoją widomość. Proszę czekać...

  Dziękujemy za wysłanie wiadomości! Odpiszemy jak najszybciej.

  Podczaqs wysyłania widomosci pojawił się problem, proszę spróbować ponownie.

  Proszę wypełnić wypełnić wszystkie pola widomości przed jej wysłaniem.

Regulamin

REGULAMIN FITNESS KLUBU MANIAC GYM®

(obowiązujący od dnia 22 maja 2018 roku)

Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego. Określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług fitness klubu Maniac Gym®, w szczególności jako strona Umowy o korzystanie z usług fitness klubu Maniac Gym®, jednorazowej wejściówki oraz korzystających na podstawie warunków promocji.

I. CZŁONKOSTWO

 1. Uzyskanie członkostwa w Klubie jest uzależnione od posiadania wolnych miejsc.
 2. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Członkowskiej, bez podawania przyczyn.
 3. Warunkiem otrzymania karty członkowskiej (zwanej dalej „Kartą”) jest zapoznanie się z regulaminem Fitness Klubu Maniac Gym® (zwanego dalej „Klubem”) podpisanie umowy członkowskiej (podanie wymaganych danych kontaktowych), wykonanie zdjęcia oraz uiszczenie opłaty wpisowej.
 4. Karta ma charakter imienny i nie może być odstąpiona osobom trzecim.
 5. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty powinien być niezwłocznie zgłoszony personelowi Klubu. Wydanie nowej karty może nastąpić dopiero po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami sporządzenia nowej karty, w wysokości 30 zł.
 6. Podstawą do uczestnictwa w zajęciach jest posiadanie aktualnej karty członkowskiej wraz z opłatą lub uiszczenie jednorazowej opłaty za zajęcia.
 7. Podstawą do korzystania z usług Klubu jest fizyczne posiadanie karty członkowskiej, pracownicy klubu mają prawo odmówić wstępu na teren klubu o ile nie okaże on karty Klubu.
 8. Dwukrotnie w roku kalendarzowym, członek ma prawo do zawieszenia członkostwa na okres w którym nie będzie mógł korzystać z usług Klubu wskutek choroby lub rekonwalescencji. W takim przypadku konieczne jest bezzwłoczne powiadomienie Recepcji o zaistniałym fakcie oraz dostarczenie do Klubu stosownego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego okres choroby lub rekonwalescencji. W związku z powyższym członkostwo wydłuża się o ten okres. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy uznania świadczeń lekarskich przekazanych po zakończeniu choroby. Członek klubu zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego najpóźniej w dniu rozpoczęcia zawieszenia.

II. CENY I ZAKRES USŁUG

 1. Cennik usług świadczonych w Klubie jest ustalany przez kierownictwo klubu i podawany do publicznej wiadomości.
 2. Karnety nie podlegają przesunięciu na inny termin, a w przypadku rezygnacji z karnetu wartość karnetu jest pomniejszona o już wykorzystane dni i opłatę manipulacyjną (opłatę administracyjną, podatek liniowy i podatek VAT).
 3. Przeniesienie karnetu na inną osobę wiąże się z utratą karnetu przez osobę przekazującą, ale nie z utratą członkostwa. Osoba przyjmująca karnet musi posiadać kartę członkowską.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU

 1. Z usług Klubu korzysta się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zawartej Umowie oraz w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług, a także na podstawie i w zakresie warunków akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela. Klienci uzyskują prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub po spełnieniu w szczególności poniższych warunków: a. udostępnienia Klubowi danych osobowych służących weryfikacji i prawidłowej obsługi Klienta Klubu (w szczególności poprzez okazanie a następnie odczytanie danych z dowodu osobistego lub paszportu Klienta). W przypadku osób zawierających Umowę lub korzystających z usług Klubu na podstawie posiadanej Karty także na podstawie udostępnionemu Klubowi wizerunkowi, poprzez zrobienie zdjęcia Klienta przy pierwszej wizycie w Klubie. W celu prawidłowego świadczenia usług Klub może przetwarzać dane takie jak: imię i nazwisko Klienta, adres e-mail, telefon oraz adres zamieszkania, a w przypadku Członków Klubu także datę urodzenia, o których mowa w niniejszym punkcie.
 2. Każdy z członków Klubu posiadających aktualny karnet (umożliwiający m.in. otwarcie szlabanu) może korzystać z bezpłatnych miejsc parkingowych znajdujących się przed Klubem.
 3. Każdorazowo (przy pomocy karty członkowskiej) po wejściu do Klubu istnieje obowiązek zalogowania się, a przy wyjściu wylogowania się w miejscu do tego przeznaczonym. Korzystając z kompleksu basenowego, zajęć aerobiku bądź aqua aerobiku Członek klubu zobowiązany jest do zalogowania się w wyznaczonych do tego strefach.
 4. Każdy początkujący ma obowiązek zgłosić się do instruktora w celu wykonania badań, doboru treningu i diety oraz zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa korzystania z urządzeń.
 5. Klient ma obowiązek wykonywać ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach w sposób zgodny z przeznaczeniem sprzętu, z instrukcjami zawartymi na sprzęcie, dostosowując rodzaj i intensywność ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia
 6. Przy korzystaniu ze sprzętu do ćwiczeń Klient ma obowiązek stosować się do wskazówek i instrukcji personelu Klubu.
 7. W razie niejasności co do wykonywania ćwiczeń lub jakichkolwiek innych problemów niezależnie od zaawansowania ćwiczący zobowiązany jest zwrócić się do trenera obecnego w danej chwili w Klubie o udzielenie informacji na temat sposobu korzystania z poszczególnych urządzeń, wskazówek co do ćwiczeń, jakie Klient może wykonywać ze względu na swoje potrzeby, możliwości i stan zdrowia.
 8. Ćwiczenia z wolnymi ciężarami (hantle, sztangi lub ćwiczenia z wykorzystaniem dużego obciążenia) mogą być wykonywane jedynie przy asekuracji minimum jednej osoby.
 9. Klient ma obowiązek poinformować personel Klubu, w szczególności instruktorów lub trenerów, o wszelkich przeciwwskazaniach do wykonywania danego rodzaju ćwiczeń, w szczególności zdiagnozowanych chorobach, ciąży, przebytych urazach. Klienci cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w okresie ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Klubu oraz korzystać Klubu ze szczególną ostrożnością, stosowanie do zaleceń lekarza oraz aktualnego stanu zdrowia.
 10. W razie pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu w trakcie zajęć Klient ma obowiązek zaprzestać wykonywania ćwiczeń i zgłosić ten fakt instruktorowi, trenerowi lub pozostałemu personelowi Klubu.
 11. Z pomieszczeń, stref i urządzeń Klubu Klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym regulaminie, jak również wynikających ze stosownych instrukcji i regulaminów dodatkowych bądź informacji znajdujących się w Klubie lub podawanych ustnie przez personel Klubu.
 12. Korzystający z usług Klubu zobowiązani są do higieny osobistej i czystości.
 13. Ćwiczący powinni mieć ze sobą ręcznik, ubranie sportowe i buty treningowe na zmianę.
 14. Członkowie Klubu zobowiązani są do dbania o porządek, stan urządzeń oraz sprzęt sportowy będący wyposażeniem klubu. Po zakończonych ćwiczeniach należy odłożyć sprzęt na miejsce do tego wyznaczone. Wszelkie uszkodzenia powinny być natychmiast zgłoszone w recepcji.
 15. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach grupowych, pierwszeństwo przysługuje osobom zapisanym na zajęcia aerobiku lub aqua aerobiku. Zapisów na zajęcia dokonywać można w recepcji klubu.
 16. Odwołanie rezerwacji na zajecia aerobiku lub aqua aerobiku powinno odbyć się przynajmniej z 1 godzinnym wyprzedzeniem. W razie nie odwołania lub nie zachowania terminu odwołania, godzina zostanie zaliczona jako wykorzystana.
 17. Klienci korzystający z zajęć grupowych, w przypadku spóźniania przekraczającego 10 minut, ze względów bezpieczeństwa nie będą mogli wziąć udziału w zajęciach.
 18. W razie nie skorzystania z zajęć aerobiku nie ma możliwości odrobienia ich w innym terminie.
 19. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć aerobiku w przypadku, gdy liczba osób zainteresowanych będzie niższa niż 5 osób.
 20. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany cennika usług, zakresu świadczonych usług, zmiany planu zajęć aerobiku, redukcji liczby godzin zajęć, zmiany instruktora,
 21. Z siłowni mogą korzystać osoby od 16 roku życia tylko za pisemną zgodą rodziców.
 22. Osoby od 13 do 16 roku życia mogą korzystać z sali Cardio i aerobiku pod opieką osoby pełnoletniej i za zgodą klubu.
 23. Osoby od 16 do 18 roku życia mogą korzystać ze wszystkich sal treningowych z zastrzeżeniem nakazu wykonywania ćwiczeń dobranych przez instruktora.
 24. Telewizory w sali aerobowej można używać wyłącznie z zastosowaniem słuchawek, zabrania się regulowania odbiorników telewizyjnych w celu innym niż przełączenie kanałów i ustawianie głośności.
 25. Podczas treningu siłowego i cardio należy korzystać z ręcznika.
 26. Jeśli podczas treningu cardio ubranie treningowe jest mokre, a kontynuowany jest trening siłowy wskazana jest zmiana koszulki na suchą.
 27. Osoby naruszające zasady porządku w Klubie będą proszone o opuszczenie klubu. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Klubie oraz postanowienia niniejszego regulaminu, Klub może, po jednokrotnym ostrzeżeniu rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Na tych samych zasadach umowę może rozwiązać Członek Klubu w przypadku gdy klub w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z Klubu, nie zwracana jest równowartość nie wykorzystanego karnetu i opłata wpisowa.
 28. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających, narkotyków i sterydów , przynoszenie i przychodzenie po spożyciu alkoholu, środków odurzających, narkotyków i sterydów.
 29. Klub może być zamknięty w niedziele i święta oraz na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych napraw lub remontów z lub bez informowania o tym klientów. Klub nie przedłuża ważności karnetów, z powodów wymienionych w tym punkcie.
 30. W przedszkolu klubu, mogą bezpłatnie przebywać dzieci (od lat 3) klientów ćwiczących w Klubie. Rodzic lub opiekun zobowiązany jest poinstruować dziecko o konieczności przebywania w wyznaczonym dla dzieci miejscu.
 31. Osoby korzystające z sali do squash zobowiązane są mieć obuwie z kauczukową lub białą podeszwą.
 32. Przy karnecie Full Opcja można zarezerwować maksymalnie 1h sali do squash dziennie, 1h aerobiku dziennie i 1h aqua aerobiku dziennie.
 33. Odwołanie rezerwacji sali do squash powinno odbyć się przynajmniej z 24 godzinnym wyprzedzeniem. W razie nie odwołania lub nie zachowania terminu odwołania, godzina zostanie zaliczona jako wykorzystana.
 34. Niewykorzystane godziny squash nie podlegają przesunięciu na następny karnet.
 35. Z kompleksu basenowego mogą korzystać pełnoletni klienci Klubu, osoby z zewnątrz oraz niepełnoletni pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna.
 36. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu i innych środków odurzających oraz z zewnętrznymi oznakami uszkodzeń skóry i chorób stwarzających ryzyko utonięcia lub stanowiących zagrożenie dla otoczenia nie będą wpuszczane do kompleksu basenowego.
 37. W szatniach, pod natryskami oraz na kompleksie basenowym obowiązuje nakaz noszenia klapek a przed wejściem do basenu bądź sauny należy obowiązkowo skorzystać z prysznica i zmyć makijaż.
 38. Sauny uruchamiane są przez pracowników Klubu.
 39. Na terenie kompleksu basenowego obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy. Korzystającym nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających a w szczególności: biegać, skakać do wody, wspinać się na słupy, regulować urządzeń basenowych i urządzeń w saunach, polewać wodą i innymi płynami pieca w saunie suchej oraz zachowywać się w sposób zakłócający spokój innym członkom Klubu.
 40. Na terenie kompleksu basenowego obowiązuje zakaz wnoszenia pojemników szklanych.
 41. Osoba korzystająca z jacuzzi zobowiązana jest wyłączyć urządzenie po wyjściu.
 42. W godzinach odbywania się grupowych zajęć aqua aerobiku można korzystać jedynie z saun oraz jacuzzi.
 43. Instruktorzy pełniący dyżur na terenie Klubu sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Osoby przebywające na jego terenie zobowiązane są do podporządkowania się nakazom i do bezwzględnego przestrzegania regulaminu.
 44. Wszyscy trenerzy i instruktorzy są kontrolowani przez klub. Żaden trener ani instruktor z poza klubu nie ma prawa prowadzić indywidualnych zajęć bez pisemnej zgody właściciela klubu Maniac Gym®.
 45. Członek Klubu jest obowiązany opuścić klub najpóźniej z nadejściem godziny jego zamknięcia. Po przekroczeniu tego czasu pobierana jest oplata w wysokości 10 zł.
 46. Skargi i wnioski należy zgłaszać właścicielowi Klubu.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI

 1. Klient zobowiązany jest do pozostawienia swoich rzeczy w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu szatni, w szafce, zamykanej na kłódkę. Wstęp na salę ćwiczeń (m.in. siłownie, strefę cardio, salę zajęć zorganizowanych, sauna, basen) z plecakami lub innym bagażem chociażby odręcznym jest zabroniony.
 2. Szatnia Klubu jest wyposażona w szafki zamykane na kłódki. Klient powinien przynieść własną kłódkę lub nabyć kłódkę w recepcji Klubu. Członek Klubu zobowiązany jest po zakończeniu korzystania z usług Klubu w danym dniu zabrać swoją kłódkę i opróżnić szafkę ze swoich rzeczy. Szafka nie opróżniona do czasu zamknięcia Klubu w dniu, w którym została zajęta, zostanie opróżniona przez personel Klubu, a jej zawartość będzie przechowywana na ryzyko Członka Klubu przez okres 5 dni roboczych. Jeśli w tym czasie Członek Klubu nie zgłosi się w recepcji Klubu po odbiór pozostawionych w szafce rzeczy, wedle uznania Klubu, zostaną one: (i) uznane za porzucone, w rozumieniu art.180 kodeksu cywilnego tj. w celu wyzbycia się ich własności, a następnie rozdysponowane, lub (i) oddane na przechowanie niezależnego podmiotu świadczącemu usługi przechowania, na koszt i ryzyko Członka Klubu, o czym Członek Klubu zostanie poinformowany poprzez wywieszenie informacji na terenie Klubu, w miejscu przeznaczonym do dokonywania ogłoszeń.
 3. Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy. W przypadku nieprawidłowego działania szafki Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym personel Klubu, w przeciwnym razie Klub nie będzie odpowiadał za pozostawione w szafce rzeczy.
 4. Zakazuje się wnoszenia na teren Klubu znacznych ilości pieniędzy lub wartościowych przedmiotów.
 5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Klienta poza szafką w szatni lub na terenie Klubu.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ

 1. Klub odpowiada względem Klientów za szkody na osobie oraz szkody w mieniu wynikłe z nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy przez Klub oraz za szkody powstałe w związku z zawinionym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem Klubu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Roszczenia z tytułu naprawienia szkody Klient zgłasza na piśmie w placówce Klubu lub listem poleconym na adres korespondencyjny: Maniac Gym® Warszawska 79A, 15-201 Białystok.
 3. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu Klubu lub mieniu innego Klienta oraz za szkody na osobie wyrządzone swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem.

VI. ZMIANA REGULAMINU

 1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w Klubie.
 2. W razie zmiany regulaminu Klient ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem na koniec obowiązywania Karnetu poprzez złożenie na piśmie lub drogą mailową stosownego oświadczenia woli z podaniem jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany regulaminu.
 3. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany regulaminu.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel tj. Maniac Gym A.B.H. Leszczyńscy z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 79A. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2015 r., 2135 z późn. zm.).
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest 23 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.). Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji usługi przez Administratora.
 3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia bądź sprostowania, jak również prawo żądania usunięcia danych osobowych, oraz wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Klient aby dokonać niniejszej zmiany zobligowany jest do przekazania informacji o zmianie drogą mailową na adres mailowy: info@maniacgym.pl lub osobiście w siedzibie firmy.
 4. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newslettera.
 5. Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych Klienta innym podmiotom (odbiorcom).
 6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
 7. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu.
 8. Klub dla zapewnienia bezpieczeństwa osób w nim przebywających jest monitorowany za pomocą kamer utrwalających obrazy. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym z bezpieczeństwem i ochroną osób i mienia Klubu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego na nagraniach będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 33 dni, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postepowania. Wejście na teren Klubu jest dobrowolne, ale będzie skutkowało przetwarzaniem danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu Klubu.
 2. Klienci Klubu zobowiązani są do czytania bieżących informacji i ogłoszeń oraz dostosowywania się do nich.
 3. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Regulamin został opracowany dla zapewnienia Państwu bezpieczeństwa i komfortu podczas korzystania z usług Klubu.

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY KARNETÓW ON-LINE
(obowiązuje od 22 maja 2018 roku)

Regulamin został sporządzony na podstawie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.) i określa rodzaje oraz zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez klub Maniac Gym® poprzez wykorzystanie strony internetowej pod adresem: karnety.maniacgym.pl

 

Słowniczek pojęć:
Klub – MANIAC GYM A.B.H. Leszczyńscy, ul. Warszawska 79A 15-201 Białystok, NIP 966-16-05-093, REGON 052030101, Tel (85) 740 69 31, e-mail: info@maniacgym.pl do którego można zakupić karnet za pośrednictwem strony internetowej
Regulamin – niniejszy regulamin zakupu karnetów do fitness klubu za pośrednictwem strony internetowej

Regulamin Klubu- regulamin obowiązujący w Klubie Maniac Gym
Kupujący – osoba dokonująca zakupu karnetów do fitness klubu za pośrednictwem strony internetowej
Strona internetowa – strona internetowa www.karnety.maniacgym.pl
Karnety – karnety do fitness klubu przedstawione w ofercie klubu dostępne w systemie sprzedaży on-line za pośrednictwem strony internetowej

 

I. Sprzedaż on-line

 1. Sprzedaż Karnetów prowadzi fitness klub MANIAC GYM®.
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a fitness klubem MANIAC GYM® zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Karnetów:
  a)złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez wypełnienie formularza zawartego na stronie internetowej,
  b)uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub kartą płatniczą,
  c)otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 1. Kupujący chcąc korzystać z usług Klubu zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Regulaminu oraz Regulaminu Klubu, jak również ponosi odpowiedzialność za składane oświadczenia w związku z zakupem Karnetu lub innych usług oferowanych przez Klub. Szczegółowe warunki korzystania z usług Klubu określa Regulamin Klubu.
 2. Przed skorzystaniem z procesu zakupu Karnetów, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznania się z nim i zaakceptowania jego treści poprzez „kliknięcie” opcji „akceptuję Regulamin”.
 3. Kupujący ma możliwość wybrania sposobu płatności online (płatność kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro lub przelew poprzez serwis PayU).
 4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU S.A.
 5. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż Karnetów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 6. Ceny Karnetów zawierają podatek VAT.
 7. Zakupiony Karnet zostanie ustawiony na koncie klienta zaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez Klub.
 8. W przypadku gdy Kupujący dokonuje zakupu po raz pierwszy zobowiązuje się do wyrobienia karty członkowskiej. Przed wyborem karnetu Kupujący powinien zaznaczyć opcję „jestem nowym klientem”. Po zaksięgowaniu wpłaty zostanie wydrukowana karta imienna z wybraną przez Kupującego opcją Karnetu. Kartę Członkowską odebrać można w recepcji Klubu o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową.
 9. Aby otrzymać fakturę VAT należy zaraz po zamówieniu karnetu skontaktować się z pracownikami Klubu (MANIAC GYM A.B.H. Leszczyńscy, ul. Warszawska 79A, Tel.85 740 69 31, e-mail: info@maniacgym.pl ) oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 10. Za pośrednictwem strony internetowej można kupić jedynie Karnety w cenach podanych na stronie internetowej Klubu (dodatkowe zniżki dostępne są wyłącznie przy zakupie karnetu w recepcji klubu).
 11. Klub zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 12. Brak możliwości zakupu Karnetów za pośrednictwem strony internetowej nie oznacza braku możliwości zakupu w recepcji klubu.
 13. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

II. Reklamacje, zwrot i wymiana karnetów

 1. Zwrot opłaty za zakupiony poprzez stronę internetową Karnet jest możliwy w ciągu 14 dni od momentu zakupu pod warunkiem, że Karnet nie został wykorzystany tzn. Kupujący nie skorzystał z usług za które zapłacił.
 2. W przypadku zwrotu Kupujący zobowiązany jest skontaktować się z pracownikami Klubu osobiście w siedzibie Klubu lub mailowo (info@maniacgym.pl)
 3. Zwrot opłaty za karnet możliwy jest wyłącznie w recepcji klubu, po podpisaniu oświadczenia o odbiorze gotówki za rezygnację z karnetu.
 4. Karnety nie mogą być wymienione na inne opcje niż zostały zakupione.
 5. W przypadku gdy Kupujący nie może skorzystać z zakupionego Karnetu istnieje możliwość przepisania go na inną osobę. Jedynym warunkiem przepisania Karnetu jest posiadanie Karty Członkowskiej przez osobą na którą Kupujący chce przepisać kartę. Przepisanie Karnetu wiąże się z utratą możliwości korzystania z usług Klubu w danym okresie ale nie z utratą członkostwa.

III. Ochrona danych Kupującego

 1. Administratorem danych osobowych jest MANIAC GYM A.B.H. Leszczyńscy z siedzibą w Białystoku, ul. , ul. Warszawska 79A 15-201 Białystok
 2. Poprzez zakup Karnetu przez stronę internetową Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Klub danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia.
 3. Kupujący może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną newslettera informacyjno- marketingowego.
 4. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030).
 5. Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia w recepcji Klubu lub mailowo info@maniacgym.pl.
 6. Klub przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Kupujących. Klub z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym. W szczególności Klub zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 7. Klub sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych.
 8. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 18-19 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030) oraz art. 23 ust. 1, 3 i 5 Ustawy. Dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Klubem, a Kupującym w celu marketingu produktów własnych oraz prawidłowego świadczenia usług przez Klub.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Klub świadczy usługi sprzedaży Karnetów w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Klub zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Kupującego poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Witrynie i umieszczenie w Witrynie zmienionego Regulaminu.
 2. W celu dokonania zakupu karnetów za pośrednictwem Witryny, Kupujący powinien dysponować przeglądarką Internet Explorer 9.0 lub nowszą, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome lub Safari.
 3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup Karnetów przez Kupującego. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 4. Wszystkie informacje na temat cennika oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie www.karnety.maniacgym.pl.
 5. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.
 6. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz w recepcji Klubu.
COPYRIGHT ©VISUALPROMO 2013. ALL RIGHTS RESERVED.
DESIGNED WITH LOVE BY VISUALPROMO